I- Giới thiệu chung

- Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên.
- Điện thoại: 02043878217
- Email:pgdtanyen@bacgiang.edu.vn
- Địa chỉ: Phố Mới - Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
- Lãnh đạo đơn vị:
+ Trưởng phòng: Ngô Quốc Hưng
Điện thoại :0912837778
+ Phó trưởng phòng phụ trách THCS:  Lê Văn Úy
Điện thoại: 0988640678
+ Phó trưởng phòng phụ trách Tiểu học: Đỗ Văn Chi
Điện thoại: 0983266127
II -  Quá trình phát triển và trưởng thành

Chức năng, nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, giúp y ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của y ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về t chức, biên chế và công tác của y ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của y ban nhân dân tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường tiu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, y ban nhân dân huyện.

2. Phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch y ban nhân dân huyện quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải th các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các t chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tố chức cán bộ của y ban nhân dân tỉnh.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, các cơ chế, chính sách v xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, ph cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyn sinh, thi cử, xét duyệt, cp văn bng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thm quyền quản lý của y ban nhân dân huyện.

5. Phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tham mưu xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hng năm trình Chủ tịch y ban nhân dân huyện phân b, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc y ban nhân dân huyện theo quy định; phối hp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hng năm của địa phương, trình cấp có thm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc y ban nhân dân huyện.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang; phối họp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc y ban nhân dân huyện quản lý.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thm quyền quản lý của y ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kim tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của y ban nhân dân huyện.

12. Giúp y ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của y ban nhân dân huyện.

13. Giúp y ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc theo y quyền của y ban nhân dân huyện.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của y ban nhân dân huyện.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và hng năm, báo cáo đột xuất về t chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bc Giang và y ban nhân dân huyện.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch y ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Tổ chức: Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của y ban nhân dân huyện, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của Phòng và chỉ đạo, kiếm tra việc thực hiện quy định đó;

Chịu trách nhiệm trước Uey ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định này theo thm quyền và các công việc được y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân huyện phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan và các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý;

Có trách nhiệm báo cáo với y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân huyện về tổ chức hoạt động giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân huyện khi có yêu cầu; phối hợp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu t chức chính trị - xã hội huyện giải quyết các vn đ liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch y ban nhân dân huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, min nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đu, cp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc y ban nhân dân huyện; quyết định công nhận, không công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của y ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và phân câp quản lý t chức cán bộ của Uy ban nhân dân huyện.

b) Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một s mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch y ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp về tổ chức, cán bộ của UBND tỉnh.

2. Biên chế

a) Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch y ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế công chức của huyện do cơ quan có thm quyền giao.

b) Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức.

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thm quyền phê duyệt, hng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo phổi hp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình cấp có thm quyền phê duyệt.

3. Các cơ sở giáo dục thuộc úy ban nhân dân huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp y ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học ph thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non.

 

3. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Quá trình phát triển và trưởng thành

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục các cấp học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn  huyện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng Giáo dục & Đào tạo luôn được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, của Sở GD&ĐT Bắc Giang cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đặc biệt trong nhiều năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, lòng nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ thầy cô giáo, ngành giáo dục huyện đã có những bước phát triển khá vững chắc cả về số lượng lẫn chất lượng.

Về cơ bản toàn, Ngành đã thực hiện được mục tiêu giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước. mạng lưới trường lớp phát triển cân đối, hài hòa, hợp lý, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trên từng địa bàn các xã, thị trấn. Về cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư nâng cấp xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.

Hiện nay, toàn ngành có 72 đơn vị trường học, trong đó có 25 trường mầm non, 24 trường tiểu học và 23 trường trung học cơ sở với hơn 2.580 cán bộ giáo viên - công nhân viên và hơn 37.617 học sinh ở các cấp học, ngành học.

Trong các năm qua, tỉ lệ huy động các cháu trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 100%; tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt  100%. học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT (Bổ túc, THPT) đạt từ 90 đến 97.8%.

Về chất lượng giáo dục luôn được giữ vững, nâng cao, đảm bảo được thực chất. Tỉ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học hằng năm đạt từ 99,7% trở lên, tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt từ 99,2% trở lên. Trong phong trào thi đua Giao lưu học sinh Toán cấp tiểu học, thi chọn Học sinh giỏi các môn văn hóa THCS; thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh… đơn vị luôn đứng từ thứ 1 đến thứ 4/10 huyện huyện, thành phố, trong nhiều năm liền.

Tính từ năm học 2005-2006 đến nay, toàn ngành có  hơn 17.000 em đạt học sinh giỏi cấp huyện; hơn 11.000 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 01 em đạt giải học sinh giỏi cấp khu vực; 2.952 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 1.236 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia...

Về công tác Phổ cập giáo dục đạt chuẩn đúng kế hoạch; đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Tiểu học và chống mù chữ năm 1993; đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2002. Từ đó đến nay, đơn vị luôn duy trì, giữ vững đạt chuẩn quốc gia về công tác Phổ cập giáo dục ở các cấp học, đang phấn đấu hoàn thành công tác Phổ cấp giáo dục bậc Trung học.

Về công tác Xã hội hóa giáo dục, trong nhiều năm qua, với sự đầu tư của các ngành, các cấp, sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức xã hội trong và ngoài huyện cùng với sự quan tâm của nhà trường, hầu hết cơ sở vật chất các trường học được xây dựng  kiên cố hóa, cảnh quan môi trường sư phạm được tôn tạo xanh - sạch - đẹp. Đến nay, toàn ngành đã có 69/72 đơn vị được công nhận đạt chuẩn quốc gia, gồm 24 đơn vị mầm non (mức độ 2: 3 trường), 24 đơn vị tiểu học (mức độ 2: 7 trường) và 21 đơn vị trung học cơ sở.

Từ những thành tích nêu trên, Ngành Giáo dục huyện đã được Chủ tịch nước trao tặng Huy chương Lao động hạng ba cho 02 đơn vị: THCS TT Cao Thượng, TH TT Cao Thượng, nhiều cá nhân, tập thể, đơn vị đã được đón nhận bằng khen, giấy khen của Sở, Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh, Thủ tướng Chính phủ , đặc biệt có 07 thầy, cô giáo đã được Bộ GD&ĐT phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và 01 giáo viên đang đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, Ngành Giáo dục huyện đã đề ra một số nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện xuyên suốt trong quá trình quản lý, chỉ đạo đó là:

1. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhất là tham mưu các ngành, các cấp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình t theo đề án kiên cố hóa trường lớp học và các công trình tu sửa, cải tạo đã phê duyệt năm. Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học, nhất là các phương tiện, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy học; chú trọng đầu tư và đầu tư có hiệu quả cho các đơn vị đăng ký xây dựng đạt chuẩn Quốc gia ở các cấp học.

2. Triển khai thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương pháp giáo dục, dạy học ở các cấp học, ngành học; tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; chú trọng phụ đạo học sinh yếu kém, trung bình, bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng cường công tác giáo dục vệ sinh môi trường, thể chất, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông…; tổ chức tốt việc dạy tin học cho học sinh phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất.

3. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục; tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm củng cố, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện vi phạm; triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan và các đơn vị trường học.

4. Củng cố phát triển mạng lưới trường lớp đảm bảo hợp lý; khuyến khích phát triển nhóm trẻ tư thục độc lập ở các xã, thị trấn.

5.  Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý tham gia tốt các lớp học nâng cao trình độ chính trị, quản lý giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ, Anh văn, Tin học.

Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt Đề án qui hoạch bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dạy học ở từng trường.

Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, tôn vinh đối với cán bộ công chức có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục; quan tâm giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để yên tâm công tác...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong nhà trường.

Với truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục cùng sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ mạnh mẽ của các ban ngành, đoàn thể địa phương trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Ngành Giáo dục huyện sẽ đạt được những thành tựu to lớn, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của huyện nhà.